nasza-stolowka-baner

REGULAMIN NASZEJ STOŁÓWKI

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z posiłków abonamentowych serwowanych stacjonarnie w stołówce NSP Nasza Szkoła (śniadania i obiady) oraz zamawianych na wynos lub z dowozem pod wskazany adres (wyłącznie obiady).

WYKUPIENIE ABONAMENTU JEST JEDNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU.

Abonament i opłaty

 1. Osoby chętne do korzystania z posiłków abonamentowych zobowiązane są, po otrzymaniu LOGINU – do zalogowania się na platformie JEM W SZKOLE  obsługującej płatności w NASZEJ STOŁÓWCE.
 2. Wykupienie ABONAMENTU jest możliwe wyłącznie w sposób wskazany w punkcie 1.
 3. Płatności należy dokonywać co najmniej na 2 dni robocze przed datą wydania pierwszego posiłku z okresu abonamentowego.
 4. Rodzaje ABONAMENTÓW:
  1) ABONAMENT ŚNIADANIA (śniadania wydawane dziecku w stołówce szkolnej)
  2) ABONAMENT OBIADY ( obiady wydawane dziecku w stołówce szkolnej)
  3)ABONAMENT ŚNIADANIA  I  OBIADY (wydawane dziecku w stołówce szkolnej)
  4) ABONAMENT NA WYNOS – obiady na wynos odbierane osobiście lub z dowozem pod wskazany adres
 5. Okres abonamentowy to: – miesiąc kalendarzowy w przypadku ABONAMETU ŚNIADANIA oraz ABONAMENTU OBIADY LUB ABONAMENTU ŚNIADANIA I OBIADY
  – minimum na jeden tydzień – od poniedziałku do piątku przypadku ABONAMENTU NA WYNOS
 6. Koszt ABONAMETNTÓW: ŚNIADANIA oraz OBIADY  jest podawany na każdy miesiąc kalendarzowy przez dziennik elektronicznyz wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych. Koszt ABONAMENTU NA WYNOS obliczany jest wg indywidualnych zamówień i podawany do wiadomości za pośrednictwem sms lub e-mail.
 7. Stołówka szkoły posiada LISTY IMIENNE osób z wykupionym abonamentem na dany miesiąc oraz listę posiłków zamówionych na wynos lub z dowozem pod wskazany adres i wyłącznie tym osobom będą wydawane posiłki, z zastrzeżeniem punktu 8.
 8. W pierwszych trzech dniach roboczych miesiąca, gdy zgłosi się na posiłki uczeń, który nie widnieje na liście opłaconych abonamentów na dany miesiąc, ale miał opłacony abonament w poprzednim miesiącu i nie została zgłoszona rezygnacja z ABONAMENTU    posiłek zostanie wydany uczniowi, a szkoła poinformuje  Rodzica telefonicznie, mailowo lub przez e-dziennik o zaleganiu w opłacie wraz ze wskazaniem ostatecznego terminu wykupienia abonamentu.
 9. Stołówka zastrzega sobie prawo do niewydania posiłku uczniowi, po upływie terminu opłaty za ABONAMENT, ustalonego z Rodzicem  w sposób opisany w punkcie 8.

II. Rezygnacja z abonamentu, zwroty opłat za posiłki

 1. OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA NIEOBECNOŚCI DZIECKA NA POSIŁKU ABONAMENTOWYM W SZKOLE SPOCZYWA NA RODZICU.
 2. W przypadku nieobecności dziecka w szkole można ODEBRAĆ POSIŁEK NA WYNOS (osobiście lub z dowozem pod wskazany adres). Odbiór posiłku za dziecko należy zgłosić do godziny 10.00.
 3. Nieobecność dziecka w szkole należy zgłosić za pośrednictwem platformy JEM W SZKOLE (ikonka „ZGŁOŚ NIEOBECNOŚĆ”) – wyłącznie w przypadku, gdy NIE NASTĘPUJE ODBIÓR POSIŁKU ZA DZIECKO – zgodnie z pkt.2.
 4. W przypadku ZGŁOSZENIA nieobecności w aplikacji JEM W SZKOLE, za niewykorzystany posiłek przysługuje zwrot kwoty tzw: „wsadu do kotła” stanowiącego 50% kwoty brutto pełnych kosztów posiłku. Kwota zwrotu pomniejsza koszt abonamentu na następny miesiąc.
 5. Całkowita rezygnacja z posiłków w trakcie trwania okresu abonamentowego lub rezygnacja z korzystania z ABONAMENTU w kolejnym miesiącu kalendarzowym  musi być zgłoszona pisemnie na maila: nsz.sekretariat@gmail.com lub przez e-dziennnik. Stołówka musi wykreślić daną osobę  z listy oraz w razie potrzeby wzajemnie rozliczyć się. Wzajemne rozliczenie następuje również w lipcu – a dotyczy zwrotów, w kwotach zgodnych z regulaminem,  za niewykorzystane posiłki w czerwcu.
 6. W przypadku zorganizowanych przez szkołę wyjść, wycieczek oraz innych  sytuacji uniemożliwiających skorzystanie z opłaconego posiłku, stołówka przygotuje tzw. SUCHY PROWIANT lub dokonuje zwrotu w wysokości 100% opłaty za posiłek wg stawki jednostkowej.

III. Postępowanie w przypadku czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkole

 1. W przypadku zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkole na mocy rozporządzenia MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych aktów prawnych  – stołówka szkolna nadal  wydaje posiłki w ramach wykupionych ABONAMENTÓW– zgodnie z punktem 3 lub dokonuje zwrotu za niewykorzystane posiłki w czasie zawieszenia zajęć, zgodnie z punktem 4.
 2. Szkoła informuje Rodziców poprzez e-dziennik o zaistnieniu w/w sytuacji oraz prosi o potwierdzenie odbioru posiłków (patrz pkt 3) lub rezygnację Z ABONAMENTU na okres zawieszenia zajęć, co wiąże się z dokonaniem zwrotu opłaty za posiłki (patrz pkt 4).
 3. W czasie zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkole stołówka przygotowuje OBIADY dla ucznia opłacone ABONAMENTEM  lub obiady zamówione w ramach ABONAMENTU NA WYNOS. Przygotowane obiady są wydawane w szkole lub dowożone pod wskazany adres. Niewykorzystany ABONAMENT ŚNIADANIA za okres zawieszenia zajęć  podlega zwrotowi.
 4. Zwrot dokonywany jest w wysokości 100% wpłaconej kwoty za niewykorzystane posiłki, na konto wpłacającego, po zakończeniu trwającego okresu abonamentowego.
 5. W przypadku wznowienia zajęć stacjonarnych w kolejnym miesiącu kalendarzowym, kwotę ABONAMENTU OBIADY oraz ŚNIADANIA podaje się do wiadomości rodziców, obliczając ją proporcjonalnie do ilości dni roboczych.
 6. Wszelkie informacje o działalności Stołówki w czasie zawieszenia zajęć stacjonarnych będą przekazywane na bieżąco poprzez e-dziennik.

IV. Wydawanie posiłków w szkole oraz zakup posiłków na wynos lub z dowozem pod wskazany adres

 1. Posiłki w ramach ABONAMENTU :ŚNIADANIA oraz OBIADY wydawane są w stołówce szkolnej  w godzinach wskazanych w harmonogramie posiłków zintegrowanym z planem lekcji w szkole.
 2. Obiady z ABONAMENTU NA WYNOS wykupuje się co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem po zgłoszeniu zamówienia telefonicznie lub za pośrednictwem e-dziennika. W przypadku wprowadzenia możliwości zamawiania posiłków na wynos  przez platformę JEM W SZKOLE, dyrekcja szkoły poinformuje o zmianie.
 3. Minimalny okres abonamentowy w przypadku OBIADÓW NA WYNOS wynosi jeden tydzień liczony od poniedziałku do piątku. Przy zamawianiu obiadów należy wskazać daty obowiązywania ABONAMENTU NA WYNOS.
 4. Obiady na wynos oraz z dowozem są wydawane / dostarczane w godzinach 13.00 – 16.00.
 5. Jadłospis podawany jest do wiadomości na platformie JEM W SZKOLE.
 6. Wszelkie sprawy dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej oraz ABONAMENTÓW można zgłaszać bezpośrednio w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem aplikacji JEM W SZKOLE (moduł WIADOMOŚCI)

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r.
Dyrekcja Szkoły